Dla zapewnienia sprawnego, profesjonalnego funkcjonowania IDF posiada zhierarchizowaną strukturę, na którą składa się:

  • Zarząd 
  • Rada Doradców 
  • Managerowie Regionalni
  • Instruktorzy 
  • Divemasterzy 

Zarząd (Board of Directors)najwyższa władza IDF, do której wyłącznej kompetencji należy zarządzanie IDF. Skład zarządu powoływany i odwoływany jest przez władze spółki będącej w posiadaniu marki International Diving Federation.


Aktualny skład Zarządu:


Sebastian Dobrowolski
PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Furmanek

Błażej Pruski

Jaroslaw Bekier

               

Rada Doradców (Board of Advisors)ciało doradcze, w skład którego wchodzą wszyscy Managerowie Regionalni.

Manager Regionalny (Regional Manager) – osoba odpowiedzialna za rozwój IDF na powierzonym jej obszarze obejmującym jedno bądź kilka państw. Managerowie Regionalni powoływani są przez Zarząd spośród Course Directorów. Managerowie Regionalni wchodzą w skład Rady Doradców.

Instruktor – osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do prowadzenia kursów w systemie szkolenia IDF oraz posiadająca aktywny status instruktorski.

Divemaster – osoba fizyczna posiadająca stopień IDF Divemaster , prowadząca działalność w zakresie przewodnictwa podwodnego, asystowania Instruktorom w prowadzonych szkoleniach, uczestnictwie w programach Scuba Intro.